5 Mayıs 2016 Perşembe

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ENVER TURGUT, TBMM ( MİLLET MECLİSİ) 3. DÖNEM (TBMM ARŞİVİ)

MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem

1Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13. maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
26116138
2Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ve üç arkadaşının, (2/139) ve (2/140) esas sayılı Kanun tekliflerinin Adalet, Çalışma ve Plân Komisyonlarından seçilecek 6 şar üyeden bir Kurulacak bir geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
22115
3Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Bayındırlık Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısının havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 3 er üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi münasebetiyle
22366
4Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Emekli Sandıklarıyla malüliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve teklifler münasebetiyle
224101 176
5Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair kanun, teklifi ile eski İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir'in, 931 sayılı İş Kanunun 5. maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifleri münasebetiyle
243978:979
464111:112
6Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne ve yeni kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
359662
7Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Çalışma Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
590896:899
8Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı münasebetiyle
7116417
9Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, Gediz depremi dolayısıyla yapılan işler ve alınan tedbirlerdeki yetersizliklere dâir demeci ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun cevabı münasebetiyle
923316:317
10Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Memur-işçi ayırımı hususunda çıkarılan genelgelerin yarattığı huzursuzlukların biran önce giderilmesine dair kendi demeci
1046465:466
11Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : İş kanunu tasarısı münasebetiyle
126331:32 74
13104598 600 640 674678:679
12Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : 6245 sayılı Harcırah Kanununun tatbikatı konusunda gündem dışı demeci
15130411:413
13Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : 17.7.1967 tarihli 506 sayılı Kanunun 123. maddesinin 2 ve 3. fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2036564
14Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kamu kesiminde çalışanların geçici görev yollukları ile arazi tazminatlarının ödenmemesine dair gündem dışı demeci
2037630
15Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1972 Bütçesi münasebetiyle
2250422 424
16Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunda değişik 6. maddesinin (D) fıkrasının ve bu kanuna eklenen ek 5, 6 ve 8. maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile bir gemici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulu (68) numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
2361358
17Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanunda değişiklikler yapan, maddeler ekleyen 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yetki kanunu tasarısı münasebetiyle
247316
18Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Toplu sözleşme müzakerelerinden bir netice alınamaması ve Yüksek Hakem Kurulunun toplanamayışı konularında gündem dışı demeci
26120310
19Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim BakanındanENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, bir öğrencinin Erzurum Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdundan Eskişehir Sağırlar Okulun naklinin nedenlerine dair (7/1001)
27144295
20Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73. maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklenme sine dair kanun teklifleri münasebetiyle
2912380:381
3238103
21Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / BaşbakandanENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, işçi harcırahlarının düşürülüş nedenlerine dair soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/664)
3242334:336
22Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13. maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
3351127
23Söz AlanlarENVER TURGUT (KAYSERİ) : Çalışma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
356742
24Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / BaşbakandanENVER TURGUT (KAYSERİ) : Başbakandan-Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, işçi harcırahlarının düşürülüş nedenlerine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/664)
16145582Hiç yorum yok:

Yorum Gönder